Mai­se­ma­sel­vi­tys ja maisemien tärkeys

Maisemat ovat tärkeä osa elinympäristöämme ja vaikuttavat siten myös hyvinvointiimme. Hyvä elinympäristö on turvallinen, terveellinen, toimiva ja viihtyisä. Maisemiin liittyy usein myös historiallisia ja kulttuurisia arvoja. Tämän vuoksi maisemaselvitys onkin oleellinen osa minkä tahansa maiseman uudistuksen suunnitteluprosessia. 

Maisemaselvityksen tavoite

Maisemaselvityksen avulla pyritään säilyttämään maiseman henki ja arvot. Joskus tavoitteena on myös vahvistaa niitä. Maisemaselvityksessä kuvataan alueen ominaispiirteet ja historia. Maisemaselvitys on suunnittelua avustava yhteenveto, josta selviää alueen arvot ja mitä siinä tulee vaalia. Selvitys tehdään esimerkiksi maastokäyntien ja arkistolähteistä saadun tiedon avulla.

Maiseman, kulttuuriperinnön ja luonnon arvojen säilyttämisen tulee olla lähtökohtana suunnittelulle. Maisemaselvitys asettaa suunnittelulle ehtoja sekä suosituksia, jotka tulee ottaa huomioon maiseman muutoksia tehdessä. Tämän vuoksi maisemaselvitys tuleekin tehdä jo ennen suunnitteluprosessin aloittamista, jolloin selvitys tukee päätösten tekoa. 

Maisemien arvo

Erilaisia maisemaan liittyviä arvoja voivat olla:

 • Ekologiset ja luonnon arvot
 • Historialliset arvot
 • Kulttuuriset arvot
 • Symboliset ja identiteettiä antavat arvot
 • Taiteelliset arvot
 • Virkistysarvot

Maisemat ovat syntyneet ihmisen ja luonnon pitkän vuorovaikutuksen myötä. Maisemaan kuuluvia ekologisia ja luonnon arvoja ovat tietenkin luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luonnon kanssa harmoniassa eläminen. 

Maisemaan voi myös liittyä vahvojakin symbolisia arvoja ja sillä voi olla suuri merkitys identiteetille. Tällaisia syntyy esimerkiksi, jos maisemaan liittyy tärkeitä historiallisia tapahtumia. Tällöin maisemalla on merkitystä yksilön sekä yhteisön identiteetille. Taiteellisia arvoja tuovat rakennus- ja ympäristötaide. Virkistysarvoihin kuuluvat mm. maiseman kasvillisuus ja sen tuoma virkistysvaikutus ja vaikutus ihmisen terveyteen.

Maisemaselvitys

Maisemaselvityksiä tehdään eri tarkkuuksilla tilanteen ja tarpeen mukaan. Carmenia tekee maisemaselvityksiä pääasiassa asemakaavamuutoshankkeiden yhteydessä. Palveluihimme kuuluu sekä kevyt maisemaselvitys että laajempi maisemaselvitys.

Kevyt maisemaselvitys sisältää:

 • Puuston (ja mahdollisesti myös muun kasvillisuuden) kartoitus (kunto, maisemalliset arvot, laji)
 • Merkittävät näkymät selvitysalueella ja sen ympäristössä
 • Säilytettävä puusto, maiseman kannalta merkittävä kasvillisuus
 • Maisemahäiriöt/-vauriot
 • Kaava-alueen liittyminen kaupungin viheralueverkostoon ja virkistysreitteihin, -käyttöön
 • Muissa yhteyksissä todennetut arvot (mm. valtakunnallisesti arvokkaat, RKY = rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset, kaavamerkinnät)
 • Lyhyt historiatarkastelu ilmakuvin ja/tai vanhoin kartoin

Laajemmassa maisemaselvityksessä tarkastellaan lisäksi:

 • Maisemarakenne (topografia) ja maisemakuva (tilallinen tarkastelu)
 • Kaukonäkymät alueelta/alueelle (avoimet alueet, vesistöjen lähellä)
 • Maa- ja kallioperä
 • Vesiolosuhteet (sis. tulva-alueet)
 • Maankäytön nykytilanne (mm. kaavat)

Perusselvityksessä kartoitamme laajasti sekä maisemarakenteen, maisemakuvan, näkymät, maaperän, kasvillisuuden sekä maiseman muut arvot, kuten kulttuurilliset ja historialliset arvot. 

Kevyt maisemaselvitys sisältää puuston kartoituksen sekä näkymä- että arvo- ja häiriökohteiden tarkastelun. Puustosta tutkitaan niiden maisemallinen arvo, kunto sekä määritellään laji. Näkymistä huomioidaan merkittävät näkymät, esimerkiksi avautuuko kohteessa hienoja maisemia ja miten ne rajautuvat. Kartoitamme myös näkymät, jotka kaipaisivat kohennusta.

Arvokohteita ovat esim. maisemalliset puut, merkittävät näkymät, rakennukset tai suojelukohteet. Häiriökohteita taas esim. huonokuntoiset rakenteet, sähkölinjat tai roskaiset kohteet. Selvityksessä huomioidaan aina myös aluerajauksen ulkopuolella oleva alue, esim. tuodaan esiin myös lähistön arvokohteet.

Maisemaselvityksiä tehdessä on huomioitava, että selvitys pohjautuu lähtötilanteeseen eikä siinä oteta kantaa mahdollisesti tulevaan maankäyttöön eli vaikutusten arviointi tehdään muissa yhteyksissä. 

Maisemaselvityksen lähtötietona käytetään asemakaavaotetta, mahdollista asemapiirrosta alueesta, historiallisia karttoja ja vanhoja ilmakuvia. Selvitys aloitetaan inventointikäynnillä maastossa, jossa kartoitetaan yllä mainittuja asioita. Maastokäynnin jälkeen havainnot merkitään kartalle ja kirjoitetaan sanalliseen muotoon kuvaus alueesta. Tämän pohjalta voidaan ryhtyä suunnittelemaan muutoshanketta. 

Mikäli kiinnostuit ja tarvitset maisemaselvitystä, ota meihin yhteyttä ja etsitään yhdessä kohteeseen sopiva maisemaselvitysvaihtoehto!

Lähteet: