Kestävä ym­pä­ris­tö­ra­ken­ta­mi­nen mai­se­ma­suun­nit­te­li­ja­na

hulevesipainanne

Meille ympäristö on sydämen asia ja siksi me Carmenialla haluamme toimia ympäristölle kestävästi ja tehdä parempia ratkaisuja maisemasuunnittelijoina.

Carmenia on KESY-toimija, mikä tarkoittaa sitä, että käytämme toiminnassamme KESY:n eli kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteita. KESY on luotu edistämään kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja viher- ja rakennusalalla.

Mitä KESY tarkoittaa? 

KESY:n eli kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäröivää ympäristöä niin, että rakentamisen haitallisia vaikutuksia vältetään, lievennetään, estetään ja jopa kompensoidaan.

KESY-toimintamalli auttaa ja velvoittaa hankkeen tilaajat, suunnittelijat, rakentajat ja kunnossapitäjät hankkeiden eri vaiheissa huomioimaan kestävän ympäristörakentamisen ohjeistukset omassa toiminnassaan.

Toimintamallin tavoitteena on säilyttää luonnollisten prosessien elinvoimaisuus ja jatkuvuus, huomioimalla erilaiset luonnonprosessit, kuten veden kiertokulku, maaperä ja kasvillisuusalueet.

Kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteet

Kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteet jaetaan KESY-mallissa viiteen teemaan: 1) vesiolosuhteet 2) maaperä ja kasvillisuus 3) käytettävät raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet 4) energiansäästö, ilmanlaatu ja ympäristönsuojelu sekä 5) ihmisten terveys ja hyvinvointi.

Kestävässä ympäristörakentamisessa keskeinen tekijä on paikka ja sen asettamat lähtökohdat, kuten paikan vesiolot ja sen maaperän ja kasvillisuuden ominaisuudet.

Vesiolosuhteet

Vesiolosuhteissa tulee ottaa huomioon mm. tulva-alueiden säästäminen rakentamiselta, vesiekosysteemien suojelu ja hulevesien hallinta. Hulevesien hallinnan tavoitteena on hallita ja vähentää taajamissa ja kaupungeissa esimerkiksi rankkasateiden ja tulvien seurauksena syntyvien hulevesien kulkeutumista sellaisenaan vesistöön. Kulkeutuessaan sellaisenaan vesistöön, hulevedet ovat haitallisia vesistön vesiekosysteemeille. Tulvat puolestaan aiheuttavat haittaa kaupungin infrarakenteille.

Vettä läpäisevä nurmikiveys
Vettä läpäisevä nurmikiveys

Hulevesiä hallitaan ohjaamalla pintavaluntaa ja pohjavaluntaa maaston muotoilun avulla.  Rakentamisessa suositaan vettä viivyttäviä, imeyttäviä, suodattavia ja puhdistavia ratkaisuja. Maisemasuunnittelijan tekemä korttelipihan suunnitelma voi sisältää esimerkiksi hulevesipainanteita, erilaisia vettä läpäiseviä päällysteitä, viherkattoja ja köynnöksiä. ​​

Maaperä ja kasvillisuus

Maaperä ja kasvillisuus on toinen teema, joka tulee ottaa huomioon kestävässä ympäristörakentamisessa. Olemassa olevaa maaperää ja kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon ja säästettävälle kasvillisuudelle ja maaperälle aiheutuvat haitat tai häiriöt pyritään minimoimaan suojelutoimenpiteillä. 

On tärkeää, että käytettävä kasvillisuus soveltuu kasvupaikkaansa ja on osa luontaisesti alueella esiintyvää kasvillisuutta. Käytämme suunnittelussa paikallisia tai lähellä tuotettuja kasveja, jotka ovat valmiiksi sopeutuneet alueen olosuhteisiin ja ilmastoon. Hyvin suunniteltu monipuolinen kasvillisuus istuu suunnitelmaan ja sen ratkaisuihin sekä tukee luonnon monimuotoisuutta.

Käytettävät raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet 

Materiaalien ja tuotteiden valinnassa tulee ottaa huomioon materiaalitehokkuuden edistäminen sekä raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden kestävän tuotannon edistäminen. 

Materiaalitehokkuuden edistämisessä on tavoitteena lukuisia eri seikkoja, kuten neitseellisten luonnonvarojen säästäminen, materiaalien tehokas hyödyntäminen ja jätteisiin liittyvät asiat, kuten niiden vähentäminen ja haitallisuus. Tässä tulee huomioida erityisesti EU:n jätedirektiivin mukainen jätehierarkia sekä jätehuoltoon liittyvät tavoitteet, kuten tavoitteet materiaalien uusio- ja/ tai uudelleenkäytölle.

Energiansäästö, ilmanlaatu ja ympäristönsuojelu 

Energiasäästön, ilmanlaadun ja ympäristösuojelun edistämiseen liittyvien toimintaperiaatteiden ja toimenpiteiden tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä, elinympäristöjen tuhoutumista ja negatiivisia vaikutuksia ihmisten ja eliöiden terveyteen. Tästä yksi esimerkki maisemasuunnittelijan työssä on pienilmaston parantaminen kaupunkiympäristössä. Pihasuunnitelmassa voidaan esimerkiksi kasvillisuuden avulla lisätä alueelle varjostusta ja lisätä sillä tavoin kasvillisuuden monipuolista käyttöä ja laajuutta. Tärkeää on valita sellaisia ratkaisuja ja materiaaleja, jotka parantavat pienilmastoa ja sitovat hiiltä. Tällaiset ratkaisut ovat hyviä etenkin liikenneväylien läheisyydessä. Lisäksi esimerkiksi vaaleiden rakennuspintojen käyttö vähentää lämmön sitoutumista rakennusten ulkopintoihin. Myös sellaisten materiaalien käyttö, jotka heijastavat auringon säteilyä lämmön sitomisen sijaan tukevat pienilmaston parantamista. 

Ihmisten terveys ja hyvinvointi

Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia lisää viheralueiden ja muiden julkisten ulkotilojen saavutettavuus, turvallisuus ja käyttäjämukavuus. Ratkaisuilla pyritään edistämään fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. On tärkeää säilyttää ja pitää yllä toimivia kulttuuriympäristöjä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, rakenteita ja rakennuskohteita. 

Yhteisöllisyyttä lisäävä hyötykasvialue
Yhteisöllisyyttä lisäävä hyötykasvialue

Kaikki nämä osa-alueet kuuluvat vahvasti maisemasuunnittelijan työhön, kun suunnitellaan toimivaa piha-aluetta, esimerkiksi korttelipihaan tai koulunpihaan. 

On tärkeää suunnitella sellaisia julkisia ulkotiloja, jotka tarjoavat tasapuoliset ulkoilu- ja oleskelumahdollisuudet kaikille käyttäjäryhmille. Suunnittelussa huomioidaan esteettömyys sekä alueen helppokäyttöisyys. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota alueen turvallisuuteen eri käyttäjäryhmien kannalta, eri vuodenajat sekä iltakäyttö huomioiden. Turvallisuus onkin todella tärkeä teema, jota olemme käsitelleet aikaisemmissa postauksissamme esimerkiksi päiväkotipihojen suunnittelusta. 

Maisemasuunnittelijan rooli kestävässä ympäristökehityksessä

Maisemasuunnittelijalla on suuri merkitys kestävän ympäristörakentamisen onnistumisessa. Maisemasuunnittelija voi parhaimmillaan vaikuttaa tekemillään ratkaisuilla kohteen koko elinkaaren aikaiseen kestävyyteen ja kustannuksiin, sekä esimerkiksi materiaalivalintoihin, toteutusmenetelmiin ja kunnossapidon intensiivisyyteen. 

Maisemasuunnittelijan lisäksi kestävään ympäristörakentamiseen vaikuttavat suurelta osalta sen tilaaja, rakentaja sekä kunnossapitäjä. Jokaiselle löytyy omat KESY-teesit, jotka löydät halutessasi Viher-ympäristöliiton sivuilta täältä. Viherammattilaisen KESY-teesit kuuluvat myös vahvasti maisemasuunnittelijan arvoihin ja tavoitteisiin. Niihin kuuluu mm. Suomen luonnon ja sen monimuotoisuuden suojeleminen sekä maaperän hyvinvoinnista huolehtiminen. 

viherkatto
Viherkatto

Suunnittelijan 10 KESY-teesiä (Viher-ympäristöliitto): 

  1. Edistä kohteen elinkaaren pituutta.
  2. Hyödynnä paikalla olevia biotooppeja, vesiekosysteemejä, kasvillisuutta, maa-aineksia, materiaaleja ja rakenteita.
  3. Toteuta biotooppipohjaista suunnittelua.
  4. Valitse kestäviä materiaaleja ja tuotteita, jotka ovat kierrätettyjä ja/tai kierrätettävissä. 
  5. Huomioi kohteen luontainen kehittyminen ja hyödynnä sitä kunnossapidon suunnittelussa.
  6. Valitse suunnitteluratkaisuja, jotka edistävät kohteen käyttäjien hyvinvointia, osallisuutta ja luontosuhdetta.
  7. Kerää palautetta onnistumisestasi työtehtävissäsi ja KESYn edistämisessä hankkeessa.
  8. Anna kannustavaa ja rakentavaa palautetta tilaajalle, muille suunnittelijoille, rakentajille ja kunnossapitäjille heidän onnistumisesta työtehtävissään ja KESYn edistämisessä hankkeessa.
  9. Pidä KESY-asiantuntemuksesi ajan tasalla.
  10. Noudata Viherammattilaisen 10 KESY-teesiä

KESY-toimintamalli kehitettiin vuonna 2018 ja se on merkittävä askel globaaleja haasteita vastaan. Toiminnassa on otettu huomioon ilmastonmuutos, resurssien tehokkaampi käyttö, energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen ehkäisy, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ihmisten osallistaminen sekä viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus ja monipuolisuus. Lisää KESY:stä yleisesti ja sen taustoista voit lukea lisää täältä.

Tehdään yhdessä kestävämpää ympäristöä. Ota yhteyttä ja suunnitellaan unelmiesi piha kestävästi yhdessä.